תקנון

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים את המשמעות שלהלן:

 1. “האתר” משמעו האתר המצוי בכתובת https://gogever.co.il/
 2. “החברה” משמעה חב’ אמא חוזרת לג’ינס בע”מ ח.פ 516141298 בכתובת מוסינזון 2
  תל אביב  .
 3. “המוצרים” משמעם כלל המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה, לרבות סדנאות וכן מנוי לקבלת תכנים באתר.
 4. “הסדנה” משמעה סדנת “Go גבר” המנוהלת על ידי החברה, המבוססת על תזונה מאוזנת, אימוני כושר ותמיכה קבוצתית במחזורים של  שלושה חודשים.
 5. “הקבוצה” משמעה קבוצת הווטסאפ הסגורה של “Go גבר” הזמינה רק למשתתפי הסדנה ונפתחת לתקופת הסדנה הספציפית בלבד ומיועדת לתמיכה במשתתפי הסדנה. בתקנון זה, כל שימוש במילה “קבוצה” יכלול בתוכו גם התייחסות ל”קבוצה הסודית” כהגדרתה דכאן.
 6. “הרשמה” משמעה הרשמה לסדנאות Go גבר המוצעות על ידי החברה, בין היתר במסגרת הקבוצה.
 7. “חברי הקבוצה” משמעה חבר הקבוצה “Go גבר” או הקבוצה הסודית כהגדרתה לעיל.
 8. “מועד ההרשמה” הוא המועד בו אושר תשלום המשתתף עבור הסדנה, על ידי חברת האשראי.
 9. “משתתף” משמעו חבר קבוצה או משתמש אשר ביצע הרשמה מוצלחת לסדנה.

כללי

טרם כל כניסה לאתר ו/או בקשת חברות ו/או כל השתתפות בקבוצה כהגדרתה לעיל, לרבות טרם ביצוע הרשמה לסדנה,  אנא קרא בעיון רב את תקנון זה. כל שימוש באתר ו/או בקבוצה  וו/או הרשמה לסדנה מהווה הסכמה מפורשת לתנאי השימוש המפורטים להלן.

 1. האתר והקבוצה המנוהלים על ידי אונור אקשטיין ורונה אבן נועדו עבור גברים המעוניינים לחזור לכושר ולרדת במשקל ומשמשים גם כחנות וירטואלית
 2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני gogever.co.il@info או בטלפון שמספרו 054-8899282.
 3. הוראות תקנון זה מגדירות את מערכת היחסים המשפטית בין החברה, מנהליה ומי מטעמה לבין חבר הקבוצה ו/או המשתמש. כל שימוש באתר ו/או בקבוצה ו/או הרשמה לסדנה מעידים על הסכמה מפורשת לתנאים אלה ולכל תנאי נוסף אחר המופיע באתר ו/או בקבוצה.
 4. כל שימוש באתר ו/או בקבוצה ו/או הרשמה לסדנה מהווה את אישור  לקריאת תקנון זה  והסכמה לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הקבוצה ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 5. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר, בקבוצה ובמסגרת הסדנה יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר עימם. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, הקבוצה ובקשר עם הסדנה יהוו ראיה לכאורה לנכונותם.
 6. החברה רשאית להציע באתר ובקבוצה מבצעים, הטבות והנחות לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת.
 7. טרם שימוש במידע המצוי באתר, בקבוצה וביצוע הרשמה לסדנה, על חבר הקבוצה ו/או המשתמש להתייעץ עם רופא משפחה ולערוך בדיקות מקיפות על מנת לוודא כי אין כל מניעה להשתתפות באתר, בקבוצה או בסדנה. המידע המופיע באתר ובקבוצה והניתן במסגרת הסדנה, לרבות על ידי מי ממנהלות הקבוצה ו/או מי מטעמן, אינו מהווה, בין במישרין ובין בעקיפין, ייעוץ או עצה רפואית ו/או מקצועית ו/או חוות דעת מקצועית. כל שימוש במידע הניתן במסגרת האתר, הקבוצה או הסדנה הינו באחריותה הבלעדית של חבר הקבוצה ו/או המשתתף ולחברה ולמי מטעמה לא תהיה כל אחריות לכל נזק מכל מין או סוג שעלול להיגרם כתוצאה משימוש במידע ותכנים אלה.
 8. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר והקבוצה, לרבות תוכן, מראה, עיצוב, היקף וזמינות השירותים הכלולים וכל היבט אחר הכרוך באתר ובקבוצה, לרבות הפסקת מתן השירותים באתר ובקבוצה (כולם או מקצתם) וביצעו שינויים בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה.
 9. כל הרכישות אשר יבוצעו דרך האתר ו/או הקבוצה כפופות לתנאי תקנון זה.
 10. הדין החל על השימוש באתר ובקבוצה, על הסדנאות ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה, הינו הדין הישראלי בלבד, סמכות השיפוט הבלעדית תהיה  נתונה לבית המשפט בתל אביב ולו בלבד.
 11. כל שימוש פרטי או מסחרי במידע ובתכנים של האתר ו/או קבוצה ו/או הזמינים בסדנה, אסור בהחלט.

 

הקבוצה

 1. הקבוצה הינה קבוצה סגורה והיא כוללת טיפים ותמיכה הדדית בתהליך שמירה על אורח חיים בריא וירידה במשקל וכן את האפשרות להרשמה לסדנה.
 2. במסגרת הקבוצה חל איסור על כל פרסום, לרבות לינקים לקבוצות אחרות; מלל פוגעני בכל צורה שהיא; הוצאת תכנים ומידע מחוץ לכותלי הקבוצה, לרבות רשימת חברות הקבוצה, לרבות באמצעות צילום מסך או בכל אמצעי אחר ועל שימוש במידע שאין לחברת הקבוצה כל זכויות בו.
 3. כל אחד מחברי הקבוצה אחראי לפרסומיו שלו, ולמנהלות הקבוצה או מי מטעמן לא תהיה כל אחריות בקשר עם כל מידע או תוכן אשר פורסם על ידי מי מ הקבוצה. כל הפרסומים בקבוצה כפופים להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981 וחוק איסור לשון הרע, תשכ”ה – 1965.
 4. יש להשתמש בשירותי הקבוצה למטרות חוקיות בלבד.

 

רכישות מוצרים והרשמה לסדנה

 1. כל התשלומים באתר ו/או בקבוצה יבוצעו באמצעות כרטיס אשראי בלבד (למעט דיינרס) ויהיו כפופים לאישור חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי,  יקבל חבר הקבוצה או המשתמש הודעה מתאימה על כך וידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
 2. אם בוצע חיוב שגוי על ידי חברת האשראי, האחריות הינה על מבצע התשלום להודיע לחברת האשראי יודגש, כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הרשמה ו/או לבטל הרשמה של חבר הקבוצה ו/או משתתף ו/ שלא לאשר בקשת חברות ו/או להסיר חבר מן הקבוצה, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, החברה אינה מתחייבת להיצע המוצרים באתר ובקבוצה, לרבות הסדנאות, תוכנן ועלותן, והיא רשאית לשנותן בכל עת, לפי ראות עיניה ושיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת לחבר הקבוצה ו/או המשתמש לא תהיה כל טענה בקשר עם שינוי כאמור.
 3. מסירת פרטים בעת ביצוע רכישה מהווה הסכמה לתקנון ובהתאם רשאית החברה להציג ולשלוח למשתתף או למזמין עדכונים באמצעות האתר ו/או הקבוצה, בדואר אלקטרוני, בפקס ובמסרונים ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על מוצרי הקבוצה, כמו גם שירותים ומוצרים של חברות אחרות, מבצעים, חידושים באתר ודברי פרסומת, כמשמעות בסעיף 30 א’ לחוק התקשרות (בזק שידורים), התשמ”ב – 1982. בכל עת, יוכל המשתתף או המזמין לחזור בו מהסכמתו על ידי משלוח הודעת סירוב לכתובת המייל של החברה המפורטת לעיל ולהודיע לחברה על סירובו לקבלת דברי פרסומת, באופן גורף או מסוג מסוים. החברה לא תעשה שימוש בפרטי המשתתף או המזמין, אלא בהתאם לאמור בתקנון זה.
 4. הפרטים כפי שהוזנו באתר על ידי המשתמש, מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות ויהוו ראיה לנכונותם.

הסדנאות (והאתר)

 1. ממועד ההרשמה, הוא המועד בו חבר הקבוצה או המשתמש הפך למשתתף, יקבל המשתתף לכתובת המייל שהזין, שם משתמש וסיסמא לאתר, הכולל מידע רלוונטי לסדנה הספציפית ואף משתנה במשך הסדנה, לרבות אימונים, ומתכונים. שם המשתמש והסיסמא הינם אישיים והמשתתף אינו רשאי להעבירם ו/או לגלותם לאחר. העברת שם המשתמש ו/או הסיסמא יהווה משום הפרה יסודית מצד המשתמש של ההתקשרות בין הצדדים. במקרה כאמור ומבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים של החברה, החברה תהא רשאית לבטל את השתתפותו של המשתתף בסדנה.
 2. עד מועד תחילת הסדנה יקבל המשתתף גם גישה לקבוצה הסודית אשר תלווה אותה כל משך הסדנה.
 3. לחברה יש שיקול הדעת הבלעדי באשר לאיזה קבוצה ישויך המשתתף מכל קבוצות הסדנה והחלטה זו הינה החלטה סופית. כמו כן, ההחלטה באשר לזהות מובילת הקבוצה בסדנה, גם היא נתונה לשיקול דעתה הבלעדית של החברה וכל משתתף מאשר בעצם הרשמתו לסדנה כי לא יהיה לו כל טענה כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה בקשר עם הקבוצה אליו שויך וזהות מוביל הקבוצה.

 

ביטול עסקה – סדנה חדשה ומדיניות החזרת מוצרים בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: “החוק”).

 1. המשתתף יהיה רשאי לבטל את ההרשמה לסדנה  עד יום אחד, שאינו יום מנוחה, טרם פתיחת הסדנה ולקבל החזר כספי מלא.
 2. לפנים משורת הדין וחרף הוראות הדין, החברה תאפשר זיכוי של 50% מעלות התוכנית, למבטלים עד 3 ימי עסקים כולל יום מועד פתיחת התוכנית.
 3. לא ניתן להקפיא או להשהות הרשמה לאחר שבוצעה.
 4. בקשה לביטול הרשמה תעשה בהודעה לחברה לכתובת הדואר האלקטרוני או טלפון שירות הלקוחות המופיעים לעיל.
 5. ביטול עסקה והחזרה של שאר המוצרים המוצעים על ידי החברה באתר ו’/או בקבוצה יהיו כפופים להוראות החוק ואלה יחולו על כל מזמינה.

אחריות החברה

 1. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם לחבר הקבוצה ו/או משתתף ו/או משתמש ו/או מזמין ו/או לכל צד שלישי כתוצאה משימוש באתר ו/או בקבוצה ו/או כתוצאה מרכישה כלשהי ו/או הסדנה.
 2. החברה עושה את מירב המאמצים על מנת לספק למשתמש שירות תקין ובאיכות גבוהה אך החברה  אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהי חסין מפני גישה בלתי-מורשית במחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים אצל החברה או אצל מי מספקיה. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהיא על כל נזק שייגרם לחברת הקבוצה ו/או משתתפת ו/או משתמשת ו/או מזמינה ו/או מי מטעמן. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר, ו/או הקבוצה תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב לחברת הקבוצה ו/או משתתפת ו/או משתמשת ו/או מזמינה וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו”ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו להן ו/או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי הקבוצה או האתר או יישלחו באמצעותם.
 3. בכל מקרה, מוגבלת אחריות החברה לנזקים ישירים בלבד ולסכום ששולם על ידי המשתתף.
 4. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה החבר ו/או המשתתף ו/או המשתמש ו/או המזמין בכל תוכן או מידע הזמין בהתאם לתקנון זה בין באתר ובין בקבוצה, לרבות כל שימוש אסור.
 5. החברה עשויה להעלות ו/או לאפשר העלאת דברי פרסומת של צדדים שלישיים (בסעיף זה: “בתי עסק“). החברה אינה ולא תהא צד לכל התקשרות בין בית העסק לבין המשתמשות באתר ו/או המשתתפות ולא תשמש כגורם מתווך ביניהם. פנייה לבתי העסק הינה באחריותן וע”פ שיקול דעתן הבלעדי של המשתמשות באתר ו/או המשתתפות. האחריות לנכונות דבר הפרסומת חלה על בית העסק בלבד ובאחריותו לקיים את כל הוראות הדין הרלוונטיות ובכלל זה הוראות הדין הנוגעות למוצרים הנמכרים ו/או השירותים הניתנים על ידו כלפי לקוחותיו (ובכלל זה, המשתמשות באתר ו/או המשתתפות). החברה לא תישא באחריות לדבר הפרסומת ו/או נכונות דבר הפרסומת ו/או לכל נזק שעשוי להיגרם למשתמשות האתר ו/או המשתתפות כתוצאה מפנייה לבית העסק ו/או התקשרות עימו.

 

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, הנם רכושם של החברה בלבד וזכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר ובקבוצה, לרבות כל האימונים, תפריטים, מתכונים וכל פרט אחר הקשור בסדנאות, בדרך הבנייתן ובאתר ובקבוצה ודרך הבנייתן, פיתוחן ואופן פעולתן. כל התוכן המילולי, המצולם, מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ובקבוצה, לרבות גרפיקה, עיצוב והגה מילולית, ואופן עריכתם והצגתם הנם בבעלותה הבלעדית של החברה.
 2. זכויות אלה חלות גם על שם החברה, שם הקבוצה שהינו סימן מסחר רשום, שם הסדנאות ושם הדומיין של החברה שהם סימני המסחר של החברה, בין אם נרשמו ובין אם לאו ומשכך, השימוש בהם ללא קבלת אישור החברה בכתב הינו אסור.
 3. אין להשתמש, להעתיק לשכפל, להפיץ למכור לשווק להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר ומהקבוצה או מהסדנאות, לרבות מידע, תכנים, סימני מסחר, תמונות, סרטונים וטקסטים, בלא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.

מדיניות פרטיות וסודיות

 1. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של חבר הקבוצה ו/או המשתתף ו/או המשתמש ו/או המזמין לכך שפרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידי החברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה ויתכן ויעברו לצד שלישי ולמדינות אחרות בעולם , וכי יכול ויעשה במידע זה שימוש למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה למשתמשת לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא החברה לנכון; (ב) לצרכי ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות cookies. מוסכם, כי שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה הפרטי של החברה וחברת הקבוצה ו/או המשתתפת ו/או המשתמשת ו/או המזמינה מוותרת בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות חברת הקבוצה ו/או המשתתפת ו/או המשתמשת ו/או המזמינה בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות את חברת הקבוצה ו/או המשתתפת ו/או המשתמשת ו/או המזמינה או להתחקות אחריה על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 2. חבר הקבוצה ו/או המשתתף ו/או המשתמש ו/או המזמין מאשר, כי ידוע לו שלא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. חבר הקבוצה ו/או המשתתף ו/או המשתמש ו/או המזמין מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטיו ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 3. חבר הקבוצה ו/או המשתתף ו/או המשתמש ו/או המזמין אשר מתנגד לשימוש בפרטיו ו/או מעוניין להסיר את פרטיו ממאגר המידע של החברה ו/או מבקש שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיע על כך בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני של החברה והחברה מתחייב לפעול בהתאם.
 4. חלק מדפי האתר עושים שימוש ב-COOKIES וטכנולוגיות אחרות. חלק מהטכנולוגיות הנ”ל משמשות ככלי המאפשר זיהוי. רוב הדפדפנים מאפשרים לך לשלוט על COOKIES, לרבות אם לקבלם ואם לאו, וכיצד להסירם.
 5. החברה אינה שומרת את מספרי כרטיסי האשראי ומתחייבת לעשות ככל שניתן על מנת להבטיח את בטחון המידע אשר ברשותה, לרבות בסליקת אשראי באמצעות אתר מאובטח לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI level 1. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי חברת הקבוצה ו/או המשתתף ו/או המשתמש ו/או המזמין הרשומים בקבוצה ובאתר אלא לצרכי תפעול בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההרשמה והעברת אינפורמציה לחבר הקבוצה ו/או המשתתף ו/או המשתמש ו/או המזמין.
 6. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה  ו/או מי מטעמה לא יישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם לחבר הקבוצה ו/או המשתתף ו/או המשתמש ו/או המזמין או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.